سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حسین زاده – مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

مدلاقتصادی سفارشکه به طور اختصار به (ECONOMIC ORDER QUANTITY)" E.O.Q" معروف است یک مدل ریاضیبهینه سازی ((OPTIMIZATION ساخت یافته است که مجموع هزینه های سفارش و نگهداری کالا را به حد اقل می رساند در این مدل قیمت کالا در طول دوره معین( که معمولا یک سال در نظر گرفته می شود) ثا بت فرض می شو د ، اما می دانیم این فرض به خاطر سا دگی مدل و در یک محیط اقتصادی تقریبا" با ثبات از نظر قیمت ها در نظر گرفته می شود، اما در کشورما که قیمت هاهمواره افزایش چشمگیری داشته است ، شرکت ها و مؤسساتبزرگ تمایل به سفارش و نگهداری کالا بیش از تعداد تعیین شده را که از طریق مدل های ساده اقتصادی سفارش محاسبه می شود دارند . بنابراین استفاده از مدل ساده اقتصادی سفارش ""E.O.Q در شرایطتورم زای اقتصاد کشور ما ممکن است کارایی مطلوب را برای سازمانها نداشته باشد.اصولا" مدلهای اقتصادی می بایست متناسب با شرایط و اوضاع عمومیاقتصاد هر کشورطراحی و مورد استفا د ه قرار گیرند . حال با توجه به اینکه حد اقل نرخ تورم در کشور ما شناخته شده و هر ساله نیز تداوم داشته است‌، طراحی مدل اقتصادی سفارش" E.O.Q "در شرایط تورمی به گونه ای که با شرایط اقتصاد کشور ما سازگاری داشته باشدیکی از مسا ئل مهم و اساسی در سیستم های سفارشات و کنترل موجودی می باشد.
هدف از ارائه این مقاله طراحی مدل اقتصادی سفارش در شرایط تورمی می باشد. این مدلیکی از ارکان ا صلی تصمیم گیریدر زمینه محاسبه مقدار اقتصادی سفارش در زنجیرهتا ْْمین کالا می باشد. بکارگیری این مدل در سیستم های مکا نیزه سفارشات و کنترل موجودی شرکتها و موءسسات بزرگ می تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه های تدراکاتی و افزایش سوددهی شرکتها و بالارفتن توان رقابتی آنها داشته باشد. این مدلبر اساس روش منطق ریاضی ثابت می شود.