سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی اصغر شیره پز ارانی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی
سیدمصطفی رسولی منش – شهردار سابق نیاسر و عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

نگرش استراتژیک به مدیریت شهری ضمن افزایش ظرفیت ها، تبدیل منابع بالقوه آنها به عملکرد بالفعل را به دنبال دارد حلقه های گمشده و تداخلات فعالیتهای مدیریت شهری به وسیله امر مشارکت در تنظیم استراتژیها به حداقل می رسد و ضمن تبیین بهتر وظایف بخش های مختلف شهر ارتباطات داخلی آنا ن را تنظیم می کند اگر اهداف و استراتژی های تعیین شده در راس هرم مدیریت شهری به وسیله خطوط پیوسته تا قاعده ان استمرار نیابد باعث اختلال در سازوکار اثرگذاری آنها خواهد شد این اختلال نه تنها دستیابی بهینه به اهداف را به طور جدی زیر سوال می برد بلکه باعث می شود تصمیم گیری و امیال فردی غالب شود کارت امتیازی متوازن ابزار قدرتمندی برای توصیف و پیاده سازی استراتژیها در سطح شهرهاست. مدل چهاروجهی برای توصیف استراتژی های ارزش افزایش مدیریت شهری زیان مشترکی را پدید اورد که مدیریت شهری می تواند از ان برای بحث در مورد هت گیری و اولویتهای شهر استفاده کند. مدیریت شهری نباید معیارهای استراتژی خود را شخص عملکردی درچهار وجه مستقل بداند بلکه در چهار وجه مستقل بداند بلکه انها را باید مجموعه ای از ارتباطات علی اهداف چها روجه کارت امتیازی متوازن تلقی نماید.