سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان ثقفی –
سیامک خادمی –
قاسم نعیمی –

چکیده:

مدل بوز- هابارد مجموعه ای از بوزون ها را که در شبکه اپتیکی با یکدیگر و همچنین با پتانسیل شبکه اپتیکی برهمکنش دارند، توصیف می نماید. این مدل سیستمی بس ذره ای را در دمای نزدیک به صفر مورد بررسی قرار می دهد. اگرچه فرض می شود که تمامی بوزون ها در تراز پایه هر چاه قرار دارند اما در عمل تعدادی از ذرات در اولین تراز برانگیخته نیز قرار خواهند گرفت. بنابراین در این مقاله مدل بوز-هابارد دو ترازه مورد توجه قرار گرفته و از روش میدان متوسط برای بررسی آن استفاده کرده و فازهای ترازهای پایه و برانگیخته بدست می آید.