سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسدالله کارنما – استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
معصومه دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیه غفران محمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث غیرمترقبه است که درصورت وقوع با وسعت تقریبا کم و در سطح داخلی، ناآرامی های شهری یا بحران های داخلی خوانده می شوند.ناآرامی های شهری با هر ماهیتی می توانند تأثیرات مهمی بر امنیت جامعه داشته باشند . تهدیدهای ناشی ازناآرامی های شهری در جامعه، اگر با عامل ضربه زدن به ارزش های حیاتی جامعه همراه باشند، ممکن است بحرانهای امنیتی ای را به وجود آورند که کنترل آنها نیازمند ساز و کاری خاص از مدیریت، تحت عنوان مدیریت ناآرامیهای شهری متناسب با ماهیت پدیده های بحران زا می باشد. بحران های داخلی ناشی از رفتارهای جمعی گروهیاز افراد در جامعه می باشد و مبحث رفتار جمعی نیازمند دانش وسیعی در زمینه روابط میان افراد تشکیل دهندهیک گروه ساختار یافته است. در این مطالعه؛ روش تحقیق، تحلیلی توصیفی می باشد و سعی شده تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدل های موجود در مدیریت بحران استخراج شود و با بهره برداری از رویکردهای مدیریتی و مطالعه ناآرامی های فرانسه در سال 2005 به مدل تحلیلی جامعی در خصوص مدیریت ناآرامی های داخلی شهرها دست یابیم.