سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه امامی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی،تهران
سید محمد صادق موحد –
حسن فیروز جاهی – پژوهشکده فیزیک-پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) ،تهران

چکیده:

دراینمقاله یک مدل تورمی ارائه می شود که در ان اینفلاتون میدان اسکالر بارداری است که به میدان پیمانه ای U(1 جفت شده به دلیل تقارن محوری پتانسیل تورم تنها با قسمت شعاعی اینفلاتون داده می شود و قسمت زاویه ای آن با U(1 پیمانه می شود همچنین به دلیل جفت شدن اینفلاتون با میدان پیمانه ای جرمی وابسته به زمان برای میدان پیمانه ای به دست می اوریم و ناوردایی همدیس می شکند میدان مغناطیسی ایجاد شده در طول تورم بهدلیل داشتن جفتیدگی جنبشی پیمانه ای وابسته به زمان U(1 در بخش اخر مورد بررسی قرار میگیرد.