سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن فاطمی –
امیر قطمیری –

چکیده:

در این گزارش، مدل نظری جامع( بدون تقریب پیرامحوری) ، برای مطالعه ریزعدسی ساخته شده بر روی نوک تار نوری نازک شده معرفی شده است. سپس، ویژگیهای پرتوی خروجی از ریزعدسی بر اساس مفاهیم مربوط به این مدل جامع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و با نتایج مشابه بدست آمده از به کارگیری مدل تقریبی پیرامحوری مقایسه شده اند. از نتایج بدست آمده می توان کاهش مقادیر فاصله کانونی، گستره ریلی و شعاع کمر پرتوی نور خروجی، در اثر افزایش شعاع کمر پرتوی انتشار یافته در آن را نام برد. موارد دیگری همچون درصد تفاوت فاصله کانونی، محاسبه شده از این دو مدل و همچنین اثر پاشندگی رنگی پدید آمده نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.