سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عرب خدری – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فاضل ایران منش – مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

فرسایش بادی یکی ا زمعضلات مهم زیست محیطی منطقه سیستان قلمداد میشود باد برپهنه ماسه های روان پهنههای آبی، رودخانه ها و نهرها، و اراضی کشاورزی تاثیر گذاشته و هریک از اجزا نیز بریکدیگر تاثیرات متقابل دارند. دراین مطالعه با تفسیر تصاویر ماهواره ای و نقشه های کوچک مقیاس ، تحلیل بادها و بررسی های میدانی اثرات این عوامل بریکدیگر مورد بررسی قرا رگرفت و مدل حرکت ماسه ها و املاح از طریق آب و باد شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود چرخه حرکت ماسه بین توده بزرگ ماسه ای در خارج از ایران و هیرمند است بطوریکه رسوبات بادی به داخل هیرمند ریخته و به طرف هامونها منتقل می شوند رسوبات بجامانده در بستر خشک هیرمند و دلتای رسوبی در مصرف رودخانه در هامون پوزک توسط باد برداشته شده و مجددا به توده بزرگ ماسه ای درخارج از ایران می پیوندد.