سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
زهرا جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تحقیق حاضربه منظور مدلسازی تغییرات زمانی بارش دردوایستگاه بندرانزلی و بابلسر دردوره اماری 63 ساله 1951تا2013 انجام شده است برای مدلسازی تغییرات بارشها ازمدل هالت – وینترز استفاده شد نتایج مقادیر براورده شده بوسیله مدل هالت – وینترز نشان داد که این مدل مقادیر کمینه بارش را بهتر ازمقادیر بیشینه براورد کرده است ولی درمجموع میتوان عملکرد مدل را مناسب ارزیابی کرد مقدارضریب تبیین مدل برای ایستگاه بندرانزلی 0/51 و برای ایستگاه بابلسر معادل 0/58 بدست آمده است همچنین مقدارخطای مطلق مدل برای ایستگاه بندرانزلی معادل 46 میلیمتر و برای ایستگاه بابلسر کمتر و معادل 23 میلیمتر بدست آمد که باتوجه به اینکه متوسط درازمدت بارش این دو ایستگاه به ترتیب برابر حدود 1950 و 900میلیمتر است قابل قبول می باشد علاوه براین برای صحت سنجی مدل شرط نرمال بودن باقیمانده های مدل نیز باازمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرارگرفت نتایج این ازمون حا کی ازنرمال بودن باقیمانده های مدل درایستگاه بابلسر است ولی باقیمانده های مدل درایستگاه بندرانزلی نرمال نمی باشند به عبارت دیگر مدل هالت – وینترز برای ایستگاه بابلسر مدل مناسبی برای مدلسازی بارش است ولی درایستگاه بندرانزلی مقادیر بیشینه بارش را به خوبی براورد نکردها ست همچنین مقادیر ضرایب مدل هالت – وینترز یعنی آلفا بتا و گاما به ترتیب 0/076 و 0/112و0/102 برای ایستگاه بندرانزلی و 0/008و0/712 و 0/238 برای ایستگاه بابلسر بدست آمد