سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس شهرابادی – استادیار مهندسی شیمی پژوهشگاه صنعت نفت
زهره خلیفات – دانش اموخته کارشناسی ارشد
سعید عباسی – پژوهنده مرکز مطالعات ازدیاد برداشت پژوهشگاه صنعت نفت
محمد جمشیدنژاد – استادیار مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از مهمترین فرایندهای مهندسی شیمی فرایند جذب همراه با واکنش شیمیایی می باشد از عوامل مهم و تاثیر گذاردر محاسبه ی میزان انتقال جرم بین فازها، ضریب نفوذ می باشد علیرغم تغییر قابل توجه ضریب نفوذ با غلظت درکارهای انجام شده توسط محققان این ضریب ثابت در نظر گرفته شده و محاسبات میزان انتقال جرم برمبنای این مقدار ثابت انجام شده است که این مسئله بیشتر طراحی ها را با مشکل مواجه می کند. دراین تحقیق از مدلسازی ریاضی استفاده شد هاست تا تفاوت میان ثابت و متغیر گرفتن ضریب نفوذ انتقال جرم در فرایند جذب واکنشی نشان داده شود. دراین کار یک مدل سازی ناپایا در یک مرحله از برج جذب، برای دو حالت ضریب نفوذ ثابت و متغیر انجام شده است سپس توزیع غلظت حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه گردیده است درنهایت مقایسه ای بین مقادیر مربوط به Enhancing factor که بصورت نسبت شار انتقال جرم در حالت شیمیایی نسبت به شار انتقال جرم در حالت فیزیکی تعریف می گرددبا نتایج این دو مدل و همچنین مدل بدستامده از روش ترشوندگی سطح به عمل امده است. نتایج نشان میدهد که با درنظر گرفتن ضریب نفوذ متغیر ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد و نتایج مدل را تا حد امکان به واقعیت نزدیک می نماید.