سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش عباس نیا – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی دریا
محمود غیاثی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی دریا
سید محمد حسین شریفی – استادیار دانشگاه صنعت نفت – دانشکده علوم دریایی محمود آباد

چکیده:

حل جریان در اطراف اجسام شناور و غوطه ور در دریا، و اعمال شرایط غیرخطی سطح آزاد در روشهای عددی و تحلیلی یکی از مسائل پر اهمیت در هیدرودینامیک محاسباتی است. شرایط مرزی سطح آزاد شامل دو شرط در قالب معادلات سینماتیکی و دینامیکی است. با ترکیب شدن این دو معادله برای یک جریان پایا، آنها به یک معادله خطیسازی شده تبدیل میشوند. معادله لاپلاس در سیال غیرلزج و تراکم ناپذیر به عنوان معادله حاکم بر محیط محاسباتی در نظر گرفته میشود. در این تحقیق مسئله مورد نظر شامل حرکت یک جسم غوطهور با هندسه بدنهای شبیه به یکAUV در نزدیکی سطح آزاد است که یک مسئله مقدار مرزی را تشکیل میدهد. شرایط مرزی آن شامل شرط غیرقابل نفوذ بدنه و شرط سطح آزاد است. یکتایی حل جریان در اعمال شرط تابشتضمین میشود. به منظور اعمال شرایط مرزی سطح آزاد در حل جریان داوسنبا استفاده از حل جسم دوقلوو ترم غیرخطی ناشی از پتانسیل اغتشاش، معادله ترکیبشده سطح آزاد را خطیسازی کرد. با گسستهسازی معادله انتگرال مرزی و با استفاده از عملگر چهار نقطهای تفاضل محدوداز بالادست جریان و اعمال آنها در شرایط مرزی، قدرت چشمه های توزیع شده (مقادیر نامعلوم مسئله) تعیین میشود. حساسیت این روش به نوع شبکهبندی بر روی سطح آزاد و تأثیر عمق فرورفتگی جسم بر اغتشاش سطح آزاد مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد.