سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرید ایلچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
فرهاد کلاهان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
یاسر رستمیان – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده:

ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از روش های مهم تولید مخصوص می باشد که در قالب سازی ، تعمیرات و تولید قطعات خاص صنعتی کاربرد گسترده ای دارد. متغیرهای ورودی در این تحقیق شامل پنج پارامتر زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، زمان روی کار ، ولتاژ گپ و جریان تخلیه می باشند همچنین نرخ خوردگی ابزار به عنوان متغیر خروجی فرآیند مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ابتدا با استفاده از داده های بدست آمده از آزمایشات تجربی، یک شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده است تا مقادیر خروجی فرآیند را پیش بینی کند. در ادامه مدل شبکه عصبی طراحی شده با الگوریتم بهینه سازی تبرید تدریجی ترکیب بخوبی (SA) شده است تا مقادیر بهینه ی پارامترهای ورودی تعیین شوند. نتایج نشان می دهند که ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی تبرید تدریجی می تواند مقادیر بهینه پارامترهای تنظیمی را بمنظور کسب بهترین نرخ خوردگی ابزار تعیین نماید.