سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فدوی امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شمال
رضا فلاحیان – کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه علوم و فنون
محمد فلاحیان – کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزلر دانشگاه شمال آمل ایران
مسعود ده پناه –

چکیده:

در این تحقیق، بروی مساله زمانبندی تولید دستهای برا ی محصولات فاسد شدنی با زمانهای راهاندازی که درصدد پاسخ به مسائل برنامه ریزی تولیدی است سروکار داریم. مزایای برنامهریزی تولید کارا این است که، به شرکتها در کاهش هزینهها در بازار رقابتی امروز دنیابدون از دست دادن سطح خدمت دهی شرکتها، بطور قابل ملاحضهای کمک میکند. در این تحقیق مفاهیم و متدولوژیی بکار رفته در مساله تولید دسته ای برای محصولات فاسد شدنی با زمانهای راه اندازی مستقل از توالی( BPP-SI ( را توسعه دادیم. در مدل پیشنهادی یک مجموعه تقاضای پویا برای محصولات فاسد شدنی که توسط یک مجموعه ماشینموازی تک مرحله ای تولید می شوند داده شده است. همچنین هر محصول دارای عمر محدود و کوتاه بوده و هر ماشین قبل از تولید هر دسته احتیاج به راه اندازی دارد. هدف مدل پیشنهادی، یافتن زمانبندی تولید مادر ۵ ( MPS ( است که کل هزینه های که در افق برنامه ریزی وجود دارد حداقل گردد. در این تحقیق، ما بروی محصولاتی با دوره عمر ثابت محدود و سیاست مدیریت موجودی FIFO6 )اولین ورود اولین خروجی است( و ظرفیت انبار محصولات نیز محدود می باشد، متمرکز شدهایم