سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریناز آقاباباییان – دکتری فلسفه تعلیم وتربیت مدرس دانشگاههای پیام نور استان اصفهان
حمیرا حاتمی – کارشناس علوم روانشناسی، مدرس مدارس ابتدایی سماءآموزش وپرورش ناحیه
پروین آقاباباییان – کارشناس علوم اجتماعی

چکیده:

روند پرشتاب تغییر ضرورتی برای انجام آموزش است و آن عامل به فعل رساندن توانائی های نهفته افراد است. همچنین باتوجه به هزینه های آموزش که هزینه های سرمایه گذاری می باشند، انجام فعالیت های آموزشی از اهمیت زیادی برخورداراست؛ فعالیت هایی که مبتنی بر اثربخشی آموزش است. نیاز امروز سازمان ها در بعد آموزش، میزان بکارگیری آموزش هایارائه شده است. از این رو بر رابطه بین آموزش و عملکرد تاکید می شود. لذا استراتژی ارزشیابی به منظور ایجاد توانائیسازمانی که منجر به بهبود عملکرد شود ضرورت دارد. با توجه به مدل سلسله مراتبی کرک پاتریک، سطح رفتار مهمترینسطح برای نمایان شدن عملکرد ناشی از آموزش می باشد.