سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی طاهریان فرد –

چکیده:

سیستم مدیریت فرایند محور برجریان کار درطول سازمان تمرکز می کند و بیانگر این است که چگونه کار درطول نواحی وظیفه ای داخلی سازمان انجام می شود بنابراین فرایندهای مورد نیاز می بایست به نحو مطلوبی درآن تعریف و اجرا شوند امروزه موانع متنوع و متعددی گریبانگیر سازمان ها و شرکتهاست و به منظور غلبه برتمامی این پیچیدگی ها نیازب ه تدوین فرایند هوش سازمانی در نقشه فرایند سازمان است وظیفه این فرایند توانمندسازی سازمان جهت استفادها ز تمام توان فکری و مهارتها جهت نیل به چشم انداز و ماموریت می باشد که از طریق شناسایی مسائل و مشکلات و بهره گیری از اطلاعات محیطی صورت می پذیرد فرایند هوش سازمانی ضمن استفاده صحیح از منابع مهارتی سازمان اطلاعات و پیچیدگی های را شناسایی و دریافت می کند و شامل پنج زیرفرایند به نامهای جذب، تحلیل ارزش آفرینی، دانش و ارتباط بوده که بصورت یکپارچه عمل مینمایند.