سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود جاویدمهر – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
طاهره خسروجردی – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی
فرزانه مصطفوی – کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی و تبیین مدل های مختلف شایستگی مورد نیاز مدیران در آموزش و پرورش شهرستان سبزواردر سال تحصیلی 93-94 بوده که به روش کیفی از نوع مطالعه مورد ی شامل 102 نفر از مد یران در مدارس پسرانه شهرستان سبزوار مطالعه شده است. ابزار پژوهش توسط مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده .مضام ین به ش یوه استقرا یی با روش استرو برد کد گذاری و به شیوه تفسیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته .یافته ها نشان داد که طراح ی برنامه ها ی توسعه مدیریت بر اساس رویکرد تعیین مدل شایستگی مدیران می باشد و مدل شایستگی مدیران متشکل از 4حوزه ی کل ی فنی ، محیطی، مدیریتی و حوزه ی فردی شامل خدمتگزاری مسئولیت پذیری پاسخگویی اسلامی بودن مردمی بودن میباشد نتایج اصلی پژوهش نشان می دهد بهترین مدل شایستگی مدلی است که دارای ویژگ ی بهبود عملکرد ،آموزش وبالندگ ی ،تغییر فرهنگ،کارمند یابی بهتر واستاندارد سازی باشد.