سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق
رضا شیرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی آب دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترها جهت بیان خصوصیات رودخانه ها و نیز ریخت شناسی آنها، عرضمجاری می باشد.با وجود اهمیت این پارامتر، تحقیقات زیادی در این خصوص صورت نگرفته است.یکی از عمده ترین منابع تولید رسوبات رودخانه ای، فرسایش کناره رودخانه ها است. فرسایش کناره رودخانه موجب از دست رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی و تخریب سازه های موجود در مجاورت رودخانه میگردد، این امر موجب خسارات مادی زیادی در نقاط مختلف دنیا میگردد. فرسایش کناره همراه با مکانیزم های تخریبی مختلفی در رودخانه صورت میگیرد. هدف اصلی این نوشتار بررسی توانایی های مدلهای فرسایش کناره چسبنده و غیرچسبنده رودخانه ها جهت پایشتغییرات عرضرودخانه در اثر تغییرات جریان می باشد