سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نعمت الله ریاضی – بخش فیزیک و رصدخانه ابوریحان بیرونی، دانشگاه شیراز

چکیده:

شواهد تجربی متعدد، جای تردیدی باقی نگذاشته است که ماده و انرژ ی معمول قادر نیست انبساط شتابدار عالم و منحنی چرخش کهکشان های مار پیچی را به نحو مطلوبی توجیه نماید. برای مدلسازی مناسب و توجیه یافته های تجربی و مشاهداتی، اختر فیزیکدانان و کیهان شناسان، غالبا متوسل به انواع نامتعارفی از ماده و انرژی می شوند که ویژگی های آن ها (از قبیل معادله حالت یا سطح مقطع پراکندگی ذرات ) با سیالات یا ذرات شناخته شده متفاوت است . در میان کارهای نظری انجام شده، برخی سعی در ارائه یک مدل واحد برای توجیه و یژگیهای ماده تاریک و انرژی تاریک دارند. در این مدل ها که غالبا از یک میدان نرده ای استفاده می شود، سعی بر آن است که هاله تاریک کهکشان ها و زمینه کیهانی با استفاده از یک لاگرانژی مناسب که در مقیاس های کهکشانی و خوشه ای تقریبا همانند یک پلی تروپ و در مقیاس های کیهانی به صورت سیالی با فشار منفی عمل می کند، مدلسازی شوند . در این مدل ها، انرژی ناشی از تغییرات مکانی و زمانی میدان نرده ای در مقیاس های کهکشانی و خوشه ای مسئول ماده تاریک، و انرژی خلا میدان مسئول انرژی تاریک می باشد . ما پس از مرور برخی از ویژگی های اصلی و شواهد تجربی ماده و انرژی تاریک، به توضیحاتی در خصوص مدل های متحد خواهیم پرداخت.