سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
معین شعله ور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از ریسکهای مهمی که باعث از دست دادن یا عدم تکمیل پروژه در زمان مقرر می شود ریسک مالی است اهمیت این ریسک زمانی است که در یک پروژه بهسازی لرزه ای احتمال وجود عوامل غیر قطعی در نقشه و اجرا بیشتر میباشد دلایل بسیاری برای مقاوم سازی و عدم تخریب یک ساختمان می توان برشمرد از جمله ارزش تاریخی و فرهنگی بنا اقتصادی بودن مقاوم سازی در برابر نوسازی با توجه به قوانین و ضوابط شهرسازی و صرفه و صلاح کارفرما. دراین تحقیق با توجه به تاثیرگذار بودن ریسکهای مالی ناشی از عدم قطعیت های پروژه بهسازی لرزه ای در پیشنهاد قیمت سعی می شوئد این تغییرات شناسایی و مدل پیشنهاد قیمت با در نظر گرفتن این ریسکها و با استفاده از مدل رگرسیون خطی تحلیل و ارزیابی می شود شرکت کنندگان در مناقصه می توانند با کاربرد این مدل و در نظر گرفتن سیاست شرکت خود نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.