سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید آهنی –
حسن تقوایی –

چکیده:

جنگلهای بی نظیر کشور ما به پنج رویشگاه خزری هیرکانی زاگرسی، ایرانی تورانی، ارسبارانی و خلیج عمانی نیاز به حفاظت و توسعه دارد این امر محقق نمی شود مگر با درنظر گرفتن شرایط زیست محیطی عوامل انسانی حاکم بر انها جنگل یکی از منابع طبیعی مهمکشور به شمار می آیندو می توان از آن بهمثابه زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی یاد کرد متاسفانه تخریب این منابع در سالهای اخیر با سرعت بیشتری به روند خود ادامه میدهد شیوه معیشت جنگل نشینان و دامداران مهمترین عامل تخریب جنگل محسوب می شود هدف از تهیه ایننوشتار بررسی عوامل موثر برمشارکت روستائیان و مردم محلی در حفاظت و توسعه جنگلهای کشورمان است برنامه جنگلداری اجتماعیدر گروه هایی مانند جنگلداری زراعی، جنگلداری اجتماعی، جنگلداری توسعه ای و آگروفارستری طبقه بندی شده است. جنگلداری اجتماعی به عنوان رهیافت جایگزین درجهت پاسخ به شکست برنامه های مدیریت صنعتی جنگل در سال 1985 میلادی توسط سازمان خواروبار کشاورزی فائو با هدف ایجاد همزیستی و آشتی بین جنگل نشینان و جنگلبانان برای کاهش تخریب جنگل معرفی گردید تشکیل تعاونی ها با نظارت و حمایت دولت می تواند انگیزه مردم روستایی را در حفاظت از جنگلها و ایجاد اشتغال بیشتر نماید پیشنهاد می شود در مناطقی که به سوخت نیاز است ایستگاه های سوخت رسانی دایر شود پیشنهاد می شود از روشهایتلفیقی جنگل با کشاورزیAgroforestry موفق در سایر کشورها نظیرIntercropping کاشت درختان میان محصولات زراعی Alley croppingکاشت درخت به عنوان دیوار سبز و پرچین مزارع و روشهای تلفیقی جنگل با سایر بخشها همچونAgrosilvopastural تلفیق جنگل مرتع وکشاورزی Sylvopastutalتلفیق جنگل و مرتع Enthoforestryتلفیق جنگل با صنعت حشرهداری و غیره بهره بیشتری برده شود.