سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا میراشرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

دگرگونی و تحولات شگرفت در محیط خارجی سازمانها سبب پیدایش رویکردی پویا به مدیریت با عنوان مدیریت استراتژیک شده است اگرچه رویکرد مدیریت استراتژیک به سازمان یک رویکرد برونگراست ولی توجه به محیط درونی سازمان و نگرش جامع مدیریت استراتژیک به هر دو محیط از نقاط قوت آن محسوب می شود دراین مقاله سعی شده تا با تعریف جامعی از استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک لزوم توجه به این نیاز در واحدهای تجاری را نشان داده و نیز با ارائه روش تحلیلی استراتژی سه جانیه الگوی مفهومی تفکر استراتژیک و همچنین کار راهه های گام به گام و جهشی استراتژیک راهکار مناسبی در جهت تسریع فرایند مدیریت استراتژیک ارائه شود.