سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه نخعی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق
هادی شهریار شاه حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده برق

چکیده:

راه حل های امنیتی که برای شبکه های حسگر پیشنهاد شده اند اغلب با فرض وجود یک محیط قابل اعتماد به وجود آمده اند، در حالی که معمولاً این گونه نیست. بنابراین مدیریت اعتماد نیاز اساسی ارائه را هحل های امنیتی در شبک ههاست. طرح های مدیریت اعتماد موجود که برای سایر شبکه ها طراحی شده اند، برای شبکه های حسگر مناسب نیستند زیرا مقدار زیادی انرژی و حافظه مصرف می کنند. از سوی دیگر شبکه های حسگر معمولاً دارای تعداد زیادی گره م یباشند و این مسئله باعث م یشود مقیا سپذیری مدل اعتماد از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در این مقاله مدل اعتماد توزی عشده ای برای شبک ههای حسگر بیسیم پیشنهاد م یشود که در آن هر گره از دو منبع اعتماد مستقیم و غیرمستقیم برای محاسبه اعتماد استفاده می کند و از طرف دیگر هر گره تنها اعتماد گره های همسایه خود را نگه می دارد، از این رو به ساختار کلی شبکه و تعداد گر ههای آن وابسته نیست و بنابراین مقیا سپذیر است. شبیه سازی ها نشان م یدهند که مدل اعتماد پیشنهادی صرف نظر از تعداد گره های شبکه رفتار مشابهی در کلیه آ نها دارد و اگر تعداد کارپذیرهای بدخواه کمتر از ۵۰ % کل کارپذیرها باشد، میزان دستیابی کارخوا هها به کارپذیرهای قابل اعتماد در شبکه های با تعداد مختلف گره حسگر بیشتر از ۹۰ % است