سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ساناز دشتی – کارشناس ارشد منابع آب ‐ شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
رزیتا کهرکبودی – کارشناس ارشد منابع آب ‐ شرکت مهندسی مشاور پویاب
مجید خیاط خلقی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

در مناطقی که استفاده تلفیقی از سفره آب زیرزمینی و رودخانه انجام میگیرد، سفره آب زیرزمینی در مواقع کم آبی های رودخانه به عنوان گزینه مناسبی جهت بهره برداری از منابع آب محسوب میشود. هدف از این تحقیق، تهیه مدلی است که بتواند با تلفیق بهینه از آب سطحی و زیرزمینی به خصوص در شرایط کم آبی ها، الگوی مناسبی را جهت بهره برداری ارائه کند. منطقه مطالعاتی در این تحقیق، دشتی در استان گیلان میباشدکه تامین نیاز آبی آن از رودخانه سفیدرود و سفره آب زیرزمینی انجام میشود. در گام اول شبیه سازی سیستم رودخانه و سفره به صورت عددی انجام گردید. پس از مرحله کالیبراسیون و صحت سنجی مدل، بهره برداری بهینه از سفره و منابع آب سطحی توسط مدل بهینه سازی و با استفاده از نتایج مدل شبیهسازی و با بیشینه در نظرگرفتن برداشت از آبخوان و رودخانه در مقیاس سالانه و ماهانه و برای شرایط معمول و کمآبی صورت گرفت. نتایجی که از این تحقیق به دست آمد عبارت بود از مشاهده رابطه خطی بین برداشت از آبخوان و افت سطح آب توسط مدل شبیه سازی، افت شدید سطح آب با توجه به آرایش فعلی چاههای بهره برداری در منطقه،امکان استفاده بیشتراز آبخوان با توجه به آرایش جدید چاهها، ارائه دو نمونه آرایش پیشنهادی چاه های بهرهبرداری در قسمتهای مختلف دشت برای شرایط کم آبیها و تعیین مقادیر بهینه برداشت از رودخانه و آبخوان برای شرایط مختلف آبدهی رودخانه