سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تارا جمالی شهنی – کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
حافظ مهدنژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده:

در دنیای امروز یکی از بزرگترین منابع تولید درآمد از منابع حاصله از درآمدهای توسعه صنعت گردشگری است .درکشورهای در حال توسعه و دارای قدمت باستانی یکی از با اهمیت ترین منابع جذب گردشگر آثار ارزشمند تاریخی ،آداب و رسوم ، فرهنگ و مکان های زیارتی می باشند که در صورت حفاظت و بهره برداری به جا و با توجه به شرایط زمانی و مکانی می تواند محصول ارزشمندی را به بازار جهانی عرضه کنند. اما این امر مستلزم این است که این محصولبتواند در بازار اقتصاد جهانی چهره خود را بطور برجسته ای نمایان سازد، چنان جه این موضوع یکی از مهترین عوامل موثر گردشگران بالفعل می باشند که بر جذب و بازجذب گردشگر تاثیرگذارند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر جذب و بازجذب گردشگر می پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه میباشد. در این راستا عامل مقصد گردشگری بعنوان متغیر مستقل مهمترین عامل، و تصویر و برند شهر به عنوان متغیر وابسته در نمونه موردی مشهد بررسی خواهند شد. یافته های پژوهش نشان می دهد آگاهی از مقصد گردشگری و وفاداری به برند از مهمترین عوامل جذب به شمار می روند