سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا خدری – کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزیدرسی از دانشکده علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی – دکتری مدیریتآموزشی، عضوی هئیت علمی دانشکده علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

نوشتار حاضر با هدف بررسی و مطالعه ی مدیریت دانش در نظام آموزشی به انجام رسیده است. برای نیل بهاین هدف از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. پس از مطالعات بدین نتیجه رسیدیم که مدیریت دانشدر پیشبرد اهداف و اثربخشی نظام آموزشی بسیاری از کشورهای جهان اهمیت بسزایی دارد ولی هنوز آن-چنان که باید در نظام آموزشی کشور ما رونقی ندارد. یکی از شیوه هایی که نظام های آموزشی می توانند بااستفاده از آن به مدیریت دانش اطلاعات خود بپردازند، شیوه ی آموزشی ساخت و سازگرایی است؛ چراکه ایندیدگاه تنها دیدگاهی است با خلق دانش و نقش یادگیرنده در آن ارتباط دارد.