سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسفندیار تمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه بروجرد
حسین قزلباش – کارشناس مدیریت بازرگانی دریایی، گرایش مناطق ویژه
حسن اسیری – کارشناس مدیریت بازرگانی دریایی، گرایش گمرک
کوروش بروجی – کارشناس مدیریت بازرگانی دریایی، گرایش مناطق ویژه

چکیده:

امروزه دنیا از عصر اطلاعات خارج شده است و وارد عصری جدیدی به نام عصر دانش شده است. سازمان هاباید تمام توجه خود را به مهم ترین سرمایه خودشان ،یعنی همان دانش جلب کنند. مدیریت منابع انسانیسازمان ها نزدیک ترین گروه به انسان ها درون سازمان است. بخش بزرگی از دانش در درون افکار انسانهای سازمان قرار دارد که مدیریت دانش وظیفه تسخیر و ذخیره سازی این دانش را در پایگاه های دانشبر عهده دارد در این میان واحد منابع انسانی به دلیل نزدیکی به افراد سازمان عاملی مهم و کمک کننده بهمدیران دانش سازمان محسوب می شوند. در این پژوهش تحلیلی، تصریفی سعی شده است ابتدا بع معرفیکوتاهی از دانش پرداخته شود و سپس مدیریت دانش تعریف می گردد و بعد از آن مدیریت منابع انسانی ونقش کمک کننده آن در مدیریت دانش بررسی می شود در نهایت نیز نقش مدیریت دانش در مدیریتمنابع انسانی بررسی شده است.