سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک جمشیدی نوید – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حمید نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
عرفان جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

عصرنوین فناوری اطلاعات وسیستم اطلاعات محیط اطرافمان راتبدیل به محیطی پرازچالش نمودها ست دراین حیطه هرروزه شاهد ورودفناوریهای جدید هستیم و لذاباقابلیت هاوهم چالشهای جدیدی دست وپنجه نرم می کنیم فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی درتمام بخشهای زندگی بشرریشه دوانیده اند و اگرچه به تسهیل زندگی و ارتباطات بشر کمک می کنند اما مانند هرتکنولوژی نوظهور دیگر با خود خطراتی را نیز به همراه می اورند به عنوان مثال سازمانی کهب رای افزایش اثربخشی و کارایی خود درارتباطات ازشبکه های مخابراتی و اینترنت کمک میگیرد بایستی ریسک ناشی ازدسترسی افراد غیرمجاز یا رقبا به اطلاعات سازمان را پذیفته و یا آنرا مدیریت کند باتوجه به نکات ذکر شده درتصمیم گیری برای پیادهس ازی سیستم های اطلاعاتی و بهره گیری ازمزایای فناوری اطلاعات مانند هرنوع تصمیم گیری دیگردرزندگی باید به بررسی خطرات احتمالی آن پرداخته و با مدیریت ریسکهای موجود اثربخشی سیستم را ارتقا بخشید دریان مقاله پس ازمعرفی مدیریت ریسک ابزارهای آن انواع ریسک ها و روشهای ارتقا و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به معرفی نحوه به کارگیری فرایند مدیریت ریسک درفناوری اطلاعات و هریک ازمراحل پیادهسازی سیستم های اطلاعاتی به روش SDLC که یکی ازجامع ترین و کاملترین روشهای ایجادسیستم است پرداخته میشود درنهایت هم اقدام به معرفی نقشهای کلیدی و برخی ازعوامل موفقیت درفرایند مدیریت ریسک شده است