سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حسینعلی پور – استاد یاردانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مدیریت پ
مسعود زمانیان – کارشناس ساختمان مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزش

چکیده:

هدف از مدیریت ریسک پروژه، کاهش مخاطرات عدم دستیابی به اهداف پروژه وذینفعان و شناسایی و انتفاع از موقعیت ها می باشد. خاصه آنکه مدیریت ریسک، به مدیران پروژه در تنظیم اولویت ها، اختصاص منابع و اجرای فرآیندها و دستورالعمل هایی که منجر به کاهش ریسک ها می گردند، کمک می کند . مدیریت ریسک با فراهم نمودن بینش، دانش و اعتماد بیشتر برای اتخاذ تصمیم، خروجی ها و نتایج بهتری از پروژه را مهیا می کند. در پروژه های نیروگاهی که در آنها از قرارداد هایBOTاستفاده می شود ، مدیریت ریسک در مرحله بهرهبرداری از دیدگاه شرکت پروزه ، وام دهندگان ، سهامداران و دیگر سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخودار می باشد زیرا این مرحله دارای مدت طولانی از چرخه حیات پروژه می باشد که طبعاً با ریسک های متعددی نیز مواجه خواهد شد، لذا برای کاهش اثرات این ریسکها اجرای فرآیند مدیریت ریسک در مرحله بهره برداری ضروری می باشد . در این رابطه مقاله ای تحت عنوان بررسی کاربردی مدیریت ریسک ؛ پروژه . [ نیروگاهی در اولین کنفرانس مدیریت پروژه نیز ارائه شده است [ ١ هدف از این مقاله مروری بر فرآیند و تکنیکهای مدیریت ریسک ونیز بکارگیری آن در پروژه هایBOT نیروگاهی به منظور شناسایی ،تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسکهای موجود در مرحله بهره برداری از این گونه پروژه ها می باشد ، که برای این منظور و به عنوان نمونه موردی ریسکهای مرحله بهره برداری یکی از پروژه هایBOT نیروگاهی شناسایی و تجزیه وتحلیل می شود ( نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی جنوباصفهان).