سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد یونس آیادی –
وحید کاشف –
حمیدرضا لطفی –

چکیده:

همه شرکت ها با عدم قطعیت رو به رو هستند ، و یکی از چالشهای مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد به طوریکه ارزش ثروت ذینفعان رشد یابد . مدیریت ریسک ، مدیریت را قادر می سازد که ریسک های ناشی از عدم قطعیت موجود را شناسایی ، ارزیابی و مدیریت نمایدو برای ایجاد و حفظ ارزش مجهز باشد . مدیریت ریسک یک فرآیند است ، از هیئت مدیره شرکت ، مدیریت و سایر کارکنان تاثیر می پذیرد ، در تنظیم برنامه راهبردی و به طور کلی در کلیه امور شرکت کاربرد دارد . این مدیریت برای شناسایی اتفاقات محتملی که می تواند شرکت را تحت تاثیر قرار دهد تشکیل می شود وکشش ذاتی شرکت برای قرار گرفتن در معرض ریسک را مدیریت میک ند ، تا اطمینان مقعولی در رابطه با دستیابی به اهداف شرکت ارائه نماید . این فرایند از هشت جزء تشکیل شده است که هر یک از آنها برای اداره شرکت ضروری هستند . هر یک از اجزاأ با یکدیگر در ارتباط می باشند و معیاری را ارئه می کنند مبنی بر اینکه آیا مدیریت ریصسک اثر بخش هست یا خیر؟ یکی از اهداف اصلی این چارچوب، کمک به مدیریت شرکت های و سایر موسسات است تا با وجود ریسک ها مختلف شرکت را برای دستیابی به اهداف تعیین شده بهتر اداره کنند . اما مدیریت ریسک ، بر اساس درک عمومی افراد مختلف با دامنه وسیعی از طبقه بندی ها و مفاهیم، تعابیر متفاوتی دارد. پس به عنوان یک هدف مهم، همسان کردن مفاهیم مختلف مدیریت ریسک در قالب یک چارچوب معین که در آن تعاریف مشترک تهیه می شود . اجزاء مشخص می شوند و مفاهیم اصلی تشریح می گردند ، امری ضروری است .