سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – دکتری هیدرولیک؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدهادی داودی – دکتری ژئوتکنیک؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

امروزه با توسع هی شهرنشینی و گسترش شهرها موضوع مدیریت حوز ههای شهری بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. وقوع سی لهای گسترده در حوز ههای شهری باعث ایجاد خسارات جانی و مالی فراوان و تاثیرات نامناسب و مخرب در ژئومورفولوژی، کیفیت آب و ارز شهای اکولوژیکی و طبیعی حوز ههای شهری م یشود. از سوی دیگر رشد جمعیت شهری باعث تولید مقدار انبوهی مواد زاید حاوی انواع آلودگ یهای خطرناک م یگردد که هم اکنون مسئل هی تخلیه این مواد در آبراه هها و مسی لهای شهری به صورت یک مشکل جدی برای سلامتی انسان و سایر جانداران و محیط زیست مطرح م یباشد. از اینرو بررسی ملاحظات فنی – محیطی و چال شها و محدودی تهای موجود در مدیریت سیلا بهای شهری یکی از مه مترین مسایل مورد بررسی در برنام هریز یهای شهری است. این مقاله، ضمن مروری بر ملاحظات فنی و محیطی در مدیریت سیلا بها و روانا بهای شهری، به تبیین و دست هبندی چال شها و محدودی تهای موجود در این زمینه در کشور ایران م یپردازد. توجه به موضوعات بحث شده در این بررسی م یتواند به بهبود فعالی تها در عرصه مدیریت شهری کمک نماید.