سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

بهاره سلیمانی – دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اقدس نیکوروش – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و گسترده شده و فضای رقابت به سرعت در حال دگرگونی است به گونه ای که سرعت تغییر برای اغلب سازمانها به مراتب بیشتر از توان پاسخگویی آنهاست. بنابراین سازمانها جهت هماهنگی بیش تر با شرایط محیطی باید از حداکثر دانش روز استفاده نمایند و به سمت مدیریت مبتنی بر دانش حرکت کنند. سازمانها با به کارگیری صحیح مدیریت دانش و استفاده از آن در امر تسریع و تسهیل دستیابی به اطلاعات، قادر خواهند بود قابلیت های دانش خود را افزایش داده و به مزیت رقابتی در مقایسه با سایر سازمان ها دست یابند. که این می تواند از پیامدهای یک فرهنگ قوی و مثبت و در نتیجه سلامت سازمانی محسوب شود.این مقاله به دنبال بررسی ارتباط معنایی مدیریت دانش و سلامت سازمانی می باشد. بنابراین ابتدا به مفاهیم دانش ، مدیریت دانش و سپس به مفهوم سلامت سازمانی پرداخته و ارتباط معنایی این دومولفه را با توجه به مدل نوناکا مورد بررسی قرار می دهد .