سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود مظاهری – کارشناس ارشد مدیریت و کارشناس مهندسی مکانیک دریایی،مرکز استاندارد دف
میرمنصور سیدقریشی – کارشناس ارشد علوم دریایی،مرکز استاندارد دفاعی ایران
روح اله مبرا – کارشناس ارشد مهندسی متالوژی ،مرکز استاندارد دفاعی ایران

چکیده:

توسعه و پیشرفت صنایع دریایی مستلزم در اختیار داشتن دانش موردنظر، توانمندی تخصصی و مهارتی، پرسنل باتجربه و مدیریت مستمر منابع نیروی انسانی بر اساس دانش روز می باشد . در مسیر ترقی و تعالی جوامع بشری، نیروی انسانی ماهر همواره و در همه زمینه ها نقش اساسی و تعیین کننده ای داشته اس ت . خصوصاً در سالهای اخیر، علیرغم دستیابی به پیشرفتهای قابل توجه تکنولوژیکی ، نقش تامین و آموزش نیروی انسانی نه تنها کمرنگ نشده است، بلکه به لحاظ چگونگی بکارگیری و بهره برداری از فناوری روز، به مراتب مهمتر و پررنگ تر نیز شده است. در صنایع دریایی و سایر مراکز تولیدی و شرکتهای بزرگ که در دنیای رقابتی حضور فعال دارند، نیروی انسانی بسیار ارزشمند می باشد و بدیده یک سرمایه ماندگار ب ه آنها نگاه می شو د . به منظور حفظ و ارتقاء این سرمایه ارزشمند، نیاز به ترمیم و آموزش مدون طی یک فعالیت سازمانی برنامه ریزی شده می باش د . چراکه پیشرفت علم و تکنولوژی روز دنیا و همچنین شرائط رقابت هر روز متنوع تر و سخت تر شده و برای ماندن در این عرصه باید از دانش روز و فعالیتهای سازمانی برنامه ریزی شده استفاده نمود. کشتی سازیها، سکوهای دریایی، شناورهای نظامی و غیرنظامی، مرا کز آم وزشی و سایر نهادها و صنایع دریایی کشور ؛ مجموعه مشتریان و بهره برداران نیروی انسانی ماهر در زمینه صنایع دریایی و دریانوردی می باشند. کشورهائی که دارای سابقه و فرهنگ دریایی می باشند و منافع ملی آنان به حضور در دریاها و به قدرت دریایی آنان بستگی دارد، اغ لب دارای تجربه طولانی در امر دریا نوردی هستند و در نتیجه بهره گیری از قدرت دریایی خود، از منافع گسترده مادی و معنوی دریا یی نیز ب ه شایستگی برخوردار می باشند. بهره گیری از مواهب الهی در دریا و ذخائر گسترده آن مستلزم آگاهی و شناخت از دریا ، در اختیار داشتن نیر و ی انسانی ماهر و تجهیزات مناسب، لمس کردن شرائط محیط دریایی و شناخت ماهیت صنایع دریایی ، توسط دولتمردان، مدیران، تصمیم گیرندگان و کارکنان در صنعت دریایی می باشد.تامین و حفظ نیروی انسانی ماهر در کشتی سازیها، کشتیرانی و سایر مراکز صنایع دریایی کشور ماموریتی بسیار مهم و گسترده می باشد که مستلزم تامین هزینه های جذب و آموزش، زمان طولانی و ایجاد شرائط مناسب و امکانات فرهنگی، اجتماعی خواهد بود. وجود خطرات و سختی کارهای دریایی، شرائط زیست محیطی نامناسب در بنادر و کشتی ها و همچنین فقدان و یا عدم شناخت اغلب مسئولین از ماهیت دریا، کشتی و کشتیرانی باعث کم توجهی به پرسنل دریایی و مسائل متنابه صنایع دریایی گردیده است این چنین مشکلات اساسی باعث ایجاد پدیده نامطلوب رها شدن کارکنان دریایی و روی آوردن آنان به مشاغل غیردریایی در شهرها و مناطق خوش آب و هوای کشور شده است. اعمال م دیریت یکپارچه، برنامه ریزی اجرایی و هم آهنگی سازمانها و ارگانهای دریایی می تواند در جهت تامین، آموزش و جذب نیروی انسانی ماهرو علاقه مند به حرفه دریایی موثر و کارساز باشد. علیهذا جای هیچگونه تردیدی در ذهن دولتمردان و مسئولین دلسوز کشور باقی نمی گذارد که ب رای جذب، تامین و ما ندگاری نیروی انسانیمتخصص دریایی و در جهت آموزش و کسب مهارتهای متنوع و همچنین تامین امکانات رفاهی و اجتماعی لازم می بایستی پشتیبانی کامل و حمایت همه جانبه معمول گردد.