سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ویدا صادقی عنصری – شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین
هدا عنصری – شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین

چکیده:

قسمت اعظم برق کشور در نیروگاههای حرارتی بخار و چرخه ترکیبی تولید می شود. ازآنجایی که این نوع نیروگاهها درکشور به خصوص در فصل زمستان از سوخت نفت کوره یا نفت گاز استفاده می کنند و همچنین به دلیل نیاز به آب، چرخهتصفیه و آماده سازی آب وجود دارد ، در فرایند تولید برق، زائدات جامد، نیمه جامد و مایع مختلفی ممکن است تولید گردد .در این مطالعه انواع زائدات و منابع تولید آنها در نیروگاه حرارتی رامین ، طبقه بندی و مخاطرات زیست محیطی ناشی از آنهامورد بررسی قرارگرفته است. این نیروگاه درجهت مدیریت صحیح پسماندهای حاوی ترکیبات هیدروکربنی با انعقاد قرارداد باشرکت معتمد سازمان حفاظت محیط زیست روشی اصولی و استاندارد را دردفع پسماندهای صنعتی به کار گرفته است .