سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی صادق زاده سادات – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
امیر حسین ناظمی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز،
علی اشرف صدر الدینی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز،

چکیده:

در سال های اخیر، چندین روش های آماری، ریاضی و شبیه سازی های کامپیوتری به منظور برآورد پارامترهای کیفیت آب در نظر گرفته شده است. برآورد برخی پارامترهای کیفی آب نسبت به اندازه گیری شوری آب بسیار زمان بر و پرهزینه می باشند. در این راستا یافتن راهکاری برای تخمین عوامل کیفی آب با استفاده از شوری امری ضروری به نظر می رستد . در این پژوهش ، مدل مدیریت کیفیت آب رودخانه از طریق یکپارچه سازی الگوریتم ژنتیک GA با پارامترهای نسب جذبی سدیم SAR ، کلر Cl و شوری EC با استفاده از کد عددی، در نرم افزار MATLAB توسعه داده شد. نتایج نشان دهنده عملکرد دقیق الگتوریتم ژنتیک به منظور برآورد پارامترهای کیفی مورد مطالعه اس ، به طوری که میزان اشتراک نسب جذبی سدیم، کلر و شوری، به ترتیب با ضرایب 86و92و85 درصد براورد شد