سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا معمارزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله ابتدا درباره مبانی علمی و قانونی مدیریت که یک رشته علمی است بحث و براین موضوع تأکید می شود که تحصیل در رشته مدیریت به معنای کسب قابلیت اداره سازما ن ها نیست و اصولاً رشته های علمی از جمله مدیریت برای تربیت مدیر تدوین نشده است . متقابلاً جایگاه مدیر در سازمان از نظر علم و قانون نیز بررسی می شود و بر ضرورت آموزش و پرورش مدیران با سر فصل های درسی متفاوت و مراکز آموزش جدای از دانشگاه تأکید می گردد . در پایان ضرورت تربیت مدیران کارآم د با قابلی ت های خاص که عامل اصلی توسعه است پیشنهاد شده است.