سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مراد ابراهیم خاص – دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس
سیداکبر جعفری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیقات گذشته بر روی گرافین بدون آلایش و گرافیت وجود یک مد جمعی که از نظر بار الکتریکی خنثی بوده ولی دارای اسپین یک می باشد، پیش بینی شد. در این تحقیق با در نظر گرفتن یک هامیلتون ی به صورت پدیده شناختی که از مساله پولارون هولشتاین گرفته شده است، به بررسی اندرکنش این مد جمعی با الکترونها پرداخته، تا از این طریق و به کمک روش متوسط گیری از تکانه با محاسبه تابع گرین و دیگر کمیات لازم ، تفاوتهای بین نتایج تجربی و تئوری در مورد آهنگ واپاشی شبه ذرات در گرافیت مورد بررس ی قرار گیرد و نشان داده می شود که اندرکنش الکترون با این مد جمعی به عنوان یک کانال واپاشی جدید این تفاوت را توجیه می کند، در بخش دیکر به بررسی وجود این مد اسپینی در گرافین آلایش یافته پرداخته و تناسب انرژی مد اسپینی با تغییرات سطح انرژی فرمی در نقاط مختلف ناحیه بریلوئن بررسی شده است.