سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن منصف – دانشگاه تهران
بهداد مقربی – دانشگاه تهران
میثم جعفری نوکنده – دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه در ا غلب کشورها ، سیستم های قدرت تحت فرآیند تجدید ساختار قرارگرفته اند . یکی از مهمترین اهداف تجدید ساختار سیستمهای قدرت بالا بردن راندمان اقتصادی در مراحل برنام ه ریزی و بهر ه برداری سیستم قدرت است . از سوی دیگر به دلیل ملاحظات زیست محیطی و آثار نامطلوب سیست مهای قدرت بر محیط زیست ، تولید انرژی الکتریکی از طریق منابع تجدید پذیر 1 رشد و توسعه روز افزونی داشته است. البته علیرغم مزایای این دسته از منابع تولیدی، این واحدها دارای خاصیت عدم قطعیت در تولید انرژی لحظه ای هستند. هدف اصلی این مقاله، توصیف خواص و ویژگیهای بازار برق به منظور دستیابی به حداکثر بازدهی اقتصادی سیستم با حضور منابع تجدید پذیر توس ط یک مدل ریاضی کارا و مناسب است. مدل ارائه شده در این مقاله با مرتبط ساختن شرایط سیستم در دوره های زمانی مختلف شامل دوره های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، با توجه به مقدار با ر سیستم و ظرفیت بهینه نیروگاههای حرارتی (سوخت فسیلی ) و واحدهای تجدیدپذیر بادی و آبی را در بلند مدت به گونه های تعیین می کند که بازدهی اقتصادی سیستم قدرت بیشینه گردد. ضمن آنکه ملاحظات زیست محیطی و راهکارهایی برای سوق دادن سیستم به سمت افزایش ظرفیت تولید منابع تجدیدپذیر را مورد بررسی قرار میدهد.