سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدرضا آمویی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی
علیرضا غلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
شهرام سعیدی – کارشناس ارشد جغرافیای شهری

چکیده:

امروزه مد و مد گرایی، گزاره هایی هستند که به نوعی بازتاب و انعکاس لایه های زیرین فرهنگی جامعه اند یعنی وقتی فرهنگ جامعه از یک عمق و غنایی برخوردار باشد و از یک دست مایه های فلسفی بهره برده باشد، بازتابتجلی پیدا م یکند . این تجلی در هر « ظاهر » و انعکاس این دست مایه های فرهنگی در رو بنای جامعه به صورت عصر و هر مقطع و هر دوره و هر زمانی که عموماً این دوره ها، امروزه مقاطع ده ساله را در بر م یگیرد، تحققم ییابد . این رویکردها، نسبت به زیر ساخت های فکری و فلسفی جامعه که بازتاب شان را به صورت مد م یبینیم، جدیدند. ولی عمری به درازای زیر ساخ تهای فکری مردم دارند . پس در واقع هی چگاه مد و پدید ههای نو در ظاهررفتارگفتارکردار افراد دفعتاً به وجود نم یآیند، حتماً از ریشه خاصی نشأت می گیرند که آن ریشه در مبانی فلسفی جامعه وجود دارد و به عمق ها و لایه های زیرین جامعه بر م یگردد . پس اگر به خواهیم انعکاس لایه های زیرین فرهنگی جامعه را علنی و شفاف و عریان ببینیم، در قالب مد ودش را نشان م یدهد . البته مد گاه جعلی است و گاه اصیل و ریشه دار است، یعنی از لایه های زیرین جامعه نشأت گرفته است . اگر مد تقلیدی آگاهانه یا جاهلانه از گزاره های مربوط به مبانی فکری یک جامعه دیگر باشد، جعلی است و نوعی حرکتتقلیدی شمرده م یشود . ما در فرهنگ خواص یا در فرهنگ نخبگان و نخبگان فرهنگی مسأله مد را م یبینیم. در حوزه ی فرهنگ عوام، عوام الناس فرهنگی، هم مد را به یک شکل دیگری م یبینیم. در حوزه ی فرهنگ عموم ی هم که حاصل جمع فرهنگ خواص و عوام محسوب می شود، باز مد را به صورت دیگری م یبینی م. در فرهنگ خواص مسأله مدگرایی عمدتاً بر م یگردد به پز روشنفکری، چون حوزه ی فرهنگ خواص و نخبگان فرهنگی هر جامعه که قرار است فرهنگ ساز باشند، عموما سعی م یکنند در حوزه ی عقلانیت نوعی مد فرهنگی را ارائه کنند . در این نوشتار سعی شده به مقوله ی مد و مدگرایی از زوایای مختلف پرداخته شود و در نهایت راه کارهایی جهت نهادینه سازی جنبه های مثبت مد و مدگرایی و نیز با اشاره به جنبه های منفی مد و مدگرایی، آثار و تبعات گرایش جوانان و نوجوانان به آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد