سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر تقی پور – کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده:

اصطلاح امنیت اجتماعی را باری بوزان برای نخستین بار درکنار مردم دولت و هراس به کاربرد امنیت اجتماع تنها یکی از ابعاد رویکردچندبعدی او به مقوله امنیت است دیگربخشهای این رویکرد عبارتنداز امنیت نظامی اقتصادی و امنیت محیطی امنیت اجتماعی حافظ ویژگی بنیادی و اساسی گروه های اجتماعی است که تحت عنوان تعریف مشترک از هویت و منافع پیگیری م یشود امنیت اجتماعی تامین کننده رهایی از دلهره و اضطراب ناشی از فشار و مخاطرات اجتماعی سیاسی و اقتصادی بوده و وابسته به میزان پیروی از ناهنجارهاست امروزه حضور مردم درفضای عمومی شهرها مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است مفهوم احساس امنیت یکی از شاخصه های کیفیت زندگی درشهرهاست مقاله حاضر با رویکردی توصیفی به تشریح مقوله امنیت اجتماعی و انسانی و شاخصهای آن درشهرها با تاکید برشهرهای مرزی پرداخته است.