سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا خمر – گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
هرمز مهرانی – مسئول-گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

عدالت سازمانی که اشاره به یکسان بودن رویه های کاری برای کارکنان دارد بهتر است توسط آنان درک شود که در اینمقاله از آن به عنوان عدالت ادراک شده یاد می شود. عدالت ادراک شده مجموعه ای از پیامدهای روانی و رفتاری را بدنبالدارد؛ زمانی که افراد احساس می کنند با آنها به طور غیرمنصفانه رفتار شده، تعهد و عملکرد کاریشان کاهش مییابد وکمتر تمایل خواهند داشت که به همکارانشان کمک کنند. در ضمن عدالت تعاملی که یکی از ابعاد عدالت ادراک شدهاست مربوط به شیوه هایی می باشد که با آن مشتریانی که به یک خدمت ناقص برخورد کردهاند، اداره می شوند.