سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی نامجوفر – دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران
محمود بولاغ – دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران
فرهاد الله وردی – دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران
مهین ریگی – پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه ملی زابل، ایران

چکیده:

شناخت جامعه دینی و ارزشهای سنتی و عناصر فرهنگی آن با توجه به تاثیری که می تواند بر سایر جنبه های زندگی اجتماعیجوامع و افراد داشته باشد همچنان مورد توجه پژوهشگران جامعه شناس از یک سو و نظریه پردازان توسعه از سوی دیگرمی باشد. تلاقی این نگرش و کنکاش را اگر چه بطور نظام مند میتوان در آراء و عقاید ماکس وبر جامعه شناس آلمانی دید کهسعی دارد، گسترش سرمایه داری در غرب را با آموزه های پروتستانها توضیح داده و آنرا متاثر از سلوک دینی آنها و بازتابیاز رفتارهای اقتصادی مبتنی بر باورهای مذهبی معرفی نماید، اما با تعمق در تعالیم دین اسلام در حوزه های مختلف اقتصادیاعم از تولید، توزیع و مصرف و همچنین با بررسی اهمیت و جایگاه دانش و کار در پرتو آن آموزه ها می توان نقش برجستهآن باورها را در توسعه همه جانبه بویژه توسعه اقتصادی به وضوح نمایان دید. مقاله حاضر در بر دارنده مطالبی است که میکوشد اجمالا نقش فرهنگ ناب اسلامی را در مبارزه با توسعه نایافتگی و تشویق به فراهم سازی عناصر الهام بخش توسعه وترقی همه جانبه و پایدار بررسی نماید.