سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین دخت معتمدالشریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های نوین لبنی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی،
مسعود نجف نجفی – استادیار مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

هیدرولیز آنزیمی پروتئین های شیر دارای پتانسیل بسیار زیادی برای اصلاح خواص کاربردی آن می باشدوبه عنوان یک عامل دربهبود خواص تکنو-عملکردی، بیولوژیکی وتغذیه ای پروتئین ها درمواد غذایی شناخته می شود.همچنین در بعضی از مطالعات انجام گرفته،نتایج خود راباخصوصیات بیوشیمیایی آنزیم های پروتئولیتیک ارتباط داده اند تا مکانیسم عمل خواص عملکردی پروتئین های شیرکه تحت تاثیر ویژگی های پروتئازها قرار گرفته اند،را درک کنند.در این بررسی،تمرکز اصلی بر استفاده ازهیدرولیزآنزیمی پروتئین های شیر به عنوان ابزاری برای بالا بردن خواص عملکردی خود با تاکید بر حلالیت پروتئین، انعقادو ظرفیت امولسیون می باشد.بنابراین،بحث در مورد ویژگیهای آنزیم های پروتئولیتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.