سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو هیات علمی گروه مهندسی ب
سیده مریم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی

چکیده:

ترکیبات آلی فرار ((VOC(S) شامل یک خانواده متنوع بزرگ مواد شیمیایی بوده که برای انسان و محیط زیست بسیار مضرمیباشند. بنابراین، نیاز قابل توجهی به حذف کامل و رضایت بخش ترکیبات آلی فرار((VOC(S) وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر،خلاصه کردن روش های بیوفیلتراسیون موجود برای حذف ترکیبات آلی فرار((VOC(S) و ترکیبات گازی بودارمی باشد. بهمنظور خلاصه کردن روش های تصفیه ترکیبات مذکور، مروری نسبتا جامع پیرامون مطالعات انجام شده در مورد تصفیه اینترکیبات صورت گرفت. مطابق بامرور مطالعات انجام شده، روش های مختلف حذف ((VOC(S) عبارت است از: بازیافت یا تخریباز طریق تصفیه ی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی. طیف وسیعی از ترکیبات آلی فرار((VOC(S) را می توان از طریق تصفیهبیولوژیکی حذف کرد. مزایای روشهای بیولوژیکی نسبت به فرآیندهای سنتی شامل هزینه های بهره برداری و سرمایه ای کمترو میزان کوچکتر انتشار کربن، زمینه استقبال از این فرایندها را فراهم کرده است.در میان روش های بیولوژیکی، بیوفیلتراسیونراهکاری قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای از بین بردن ترکیبات گازی بودار (سولفید هیدروژن، آمونیاک ، دی اکسیدنیتروژن و…) و ترکیبات آلی فرار معرفی شده اند. بیوفیلتراسیون به دلیل سادگی در ساخت و انجام فرآیند، بازدهی بالا درتصفیه گازهای آلوده و پایین بودن هزینه اولیه و جاری آن، به عنوان یک روش برجسته در کنترل گازهای آلوده به کار میرود. روش های حذف بیولوژیکی (بیوفیلتر،بیوفیلترچکنده، بیواسکرابر، بیوراکتورغشایی و …) در مقایسه با دیگر تکنولوژی هایتصفیه،جهت حذف مواد آلی فرار((VOC(S) با اقبال بیشتری مواجه هستند. به علت اثرات منفی مواد آلی فراربرروی محیطزیست و سلامت انسان،کاربرد سیستم های فوق به مطالعه بیشتری جهت افزایش کارایی وحذف غلظت های بالای ترکیباتمذکور نیازمند است.