سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد پیرانی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، آبدانان، ایلام، ایران
سعید شیخی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده:

کجروی های اجتماعی و بزهکاریها از پدیدههای ناخوشایند حیات اجتماعی انسان هاست که همواره در همه جوامع بشری وجود داشتهاست.کنکاش در ویژگی های شخصیتی رفتاری بزهکاران و قانون شکنان نشان می دهد که فرآیند رشد و تحول زندگی روانی آنان غالباًبا مشکلاتی همراه بوده است؛ پریشانی های روانی، محرومیت ها و ناکامی های مکرر، خودمداری و فزون خواهی، پرخاشگری، خصومت ونفرت انباشته شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر مروری بر عمده ترین عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد. در ایناین پژوهش به بیان مفاهیم سن و ماهیت بزهکاری اطفال و نوجوانان، عوامل فردی موثر بر بزهکار ی کودکان و نوجوانان ، عواملاجتماعی موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریشه کن نمودن بزهکاریاطفال و نوجوانان، پیشگیری از وقوع جرایم آنان در آینده، رسیدن به جامعهای مطلوب همگی در گرو شناخت علل و عوامل بزهکاریاطفال و نوجوانان است.