سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شیخی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
محمد شیخه – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه خوارزمی تهران
نعمت الله ناصرزاده – کارشناس ارشد برنامهریزی آموزشی، دانشگاه کردستان
حشمت الله نظری – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

تعلیم و تربیت هر کشور مجموعه تدابیر سازمان یافته ای است و دارای آثار متعدد فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و در واقعیکی از عوامل اصلی رشد و توسعه جوامع می باشد، که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو جامعه بر عهده دارد و بهعنوان الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه به شمار می رود. در هرسازمانی مدیریت نقش حیاتی دارد، در دانشگاه ها و آموزشو پرورش این نقش اساسیتر و حایز اهمیت بیشتری است، مدیر باید همیشه به فکر بهبود و اصلاح سازمان و اجرای درست برنامه هاباشد تا آن را کارا و اثر بخش نگهدارد. بدیهی است که مدیران مسئولیت رشد و توسعه توانمندی های خود را به عهده دارند . بنابراینهدف پژوهش حاضر مروری بر مفاهیم و مولفه های برنامه درسی پنهان در سیستم آموزشی می باشد. در این تحقیق برنامه درسی،برنامه درسی پنهان، عوامل مؤثر در شکل گیری برنامه درسی پنهان، ابعاد برنامه درسی پنهان، دیدگاه های برنامه درسی پنهان وویژگی های برنامه درسی پنهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه درسی پنهان متشکلاز برخی عوامل من جمله پیامهای ضمنی، جو اجتماعی و مراکز آموزشی است که نوشته نشده است ولی توسط همه آن را احساسمی کنند. این عوامل می توانند شامل تمام یا برخی از عوامل که در تعاریف مختلف برنامه درسی پنهان به آنها اشاره شده است، نظیرساختار نظام آموزشی، محی فیزیکی و روانی مدرسه، مقررات مدرسه، تعاملات معلم-شاگردی و شاگرد- شاگردی، نوع برنامه درسیآشکار از لحاظ طرح برنامه درسی و ساختار و نوع محتوای آموزش ها و پیشینه دانش آموزان از لحاظ خانوادگی و حتی تاریخ و تحولاتنظام آموزشی باشند. در واقع برنامه درسی پنهان به عملکردها و نتایج آموزشی اطلاق می شود که با وجود آشکار نبودن در رهنمودهایبرنامه درسی و یا سیاست های آموزش و پرورش، بخش حتمی و مؤثر تجربه تحصیلی است.