سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نوری قراحسنلو – کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن; دانشگاه تهران;
علی اصغر خدایاری – استادیار;عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران;
مهدی یاوری شهر رضا – مربی; عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران;

چکیده:

قابلیت اطمینان به خاطر پیچیدگی طراحی سیستم ها و هزینه روزافزون ضمانت عملکرد صحیح محصول، به عنوان یک چالش کیفیت در قرن 21 و از شاخصترین ابعاد مرغوبیت کالا و خدمات مطرح میباشد. در گذشته قابلیت اطمینان دغدغهی صنایعحساس و پیچیده همچون صنایع نظامی، هستهای و هوافضا بود که عدم قابلیت اطمینان آنها میتوانست آسیبهای جبرانناپذیری وارد نماید، درحالیکه امروزه این مساله به یک نگرانی عمومی و فراگیر تبدیل شده است. این نگرانی در مورد تجهیزات معدنی که دارای رشد فزآینده از لحاظ اندازه و پیچیدگی میباشند، روز به روز حالت بحرانیتر به خود گرفته و عدم قابلیت اطمینان ممکن است هزینههای جبرانناپذیری بدنبال داشته باشد. بنابراین، بررسی قابلیت اطمینان به منظور شناسایی تنگناها در سیستم و یافتن اجزاء و زیرسیستمهای دارای قابلیت اطمینان پایین برای دسترسی به عملکرد طراحی شده برایتجهیزات معدنی ضروری میباشد. بدینمنظور،در این مقاله نخست روشهای تعیین مدلهای مانا و نامانا در قابلیت اطمینان معرفی شده و سپس آزمونهای نیکویی برازش و روشهای برآورد پارامترهای توزیع در هر مدل توصیف شده ونهایتا قًابلیت اطمینان محاسبه گردیده است