سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا حمزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی مسئول مکاتبات
احمد توبه – دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق ارد بیلی
سعید جمال پور – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل
محمدتقی آل ابراهیم – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی مزایای مصرف نانو کود های زیستی از جمله بیوزر در جایگزینی با کودهای شیمیایی بر صفات مذکورمطالعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار از ترکیبات مختلف کودهای زیستی و کودهای شیمیایی و 3 تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه شخصی واقع در منطقه سراب – دوزدوزان به اجرا در آمد . تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح نانو کودزیستی بیوزر در دو روش بذرمال و محلول در آب بترتیب 2 و 3 کیلو گرم در هکتار به همراه 180 و200 کیلوگرم در هکتار بترتیب نیتروژن و فسفر شامل کودهای اوره و سوپر فسفات تریپل استفاده گردیدند ، که نانو کودها و کودهای شیمیایی به صورت مجزا و در ترکیب با یکدیگر بکار برده شدند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر سطوح کودی بر تعداد غده در بوته، وزن متوسط غده، وزن مخصوص غده، عملکرد کل در هکتار ، معنی دار بدست آمد ولی در صفات درصد ماده خشک غده اختلاف معنی داری مشاهده نشد .نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقادیر صفات مذکور در تیمارهایی که نانو کود و کودهای شیمیایی در ترکیب با یکدیگر استفاده شده بودند بدست آمد . وزن متوسط غده ها از اجزای اصلی عملکرد در ترکیبات نانو کود بیوزر در هر دو روش ، همچنین ترکیب نانو کود با کود شیمیایی نیتروژن و فسفر با هر دو روش و نانو کود زیستی محلول در آب در ترکیب با کودهای مذکور بیشترین میزان را با اختلاف معنی دار نسبت به سایر تیمارهای کودی نشان داد .