سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیرالسادات طبائیان – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالعظیم آجیلی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
کورش رضایی مقدم – استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بخش کشاورزی دارای ویژگیهای خاصی است به همین دلیل به شدت در معرض خطرات و اسیب های پیش بینی ناپذیر و خسارت و مشکلات فراوان است از جمله صدمات و خسارات بخش کشاورزی عوامل طبیعی مانندس یل، تگرگ، طوفان و خشکسالی است یکی ازموثرترین ابزاری که می تواند کشاورزان رادر مقابل حوادث طبیعی حمایت کند بیمه محصولات کشاورزی است این مقاله با هدف بررسی مسائل و مشکلات بیمه محصول سیب در بین باغداران سیب شهرستانهای اقلید و سمیرم انجام شده است مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 157 نفر نپذیرنده بیمه محصول سیب جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نپذیرندگان بیمه محصول سیب مهمترین مشکلات عدم پذیرش بیمه را در پایین بودن سطح حمایت بیمه یا میزان غرامت عدم اعتماد واطمینان نسبت به پرداخت خسارت وجود فاصله زمانی بین تعیین خسارت و پرداخت غرامت عدم کارکارشناسی درست بیمه گزاران درسالهای گذشته عدمدسترسی آسان به کارگزار وکارشناس بیمه و بالا بودن میزان حق بیمه بیان داشتند.