سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

یحیی میرشکاران – استادیار جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین
الهام وحیدی – دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
نسیم السادات محبوبی – دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اندیشمندان جامعه شناسی شهری، محله محوری و مشارکت شهروندان را از زیر ساختهای افزایش توانمندیهای مدیریتشهری می دانند. مشارکت شهروندان برای اینکه معنی دار باشد و مفهوم اصلی مشارکت را بیان کند باید در مقیاس محلیباشد و سپس به عرصه فراملی برسد. محلات و شهرها نمودی از جوامع بزرگترند که مشارکت موفق زنان در این واحدهایخرد منجر به موفقیت آنها در سطوح کلان جامعه می شود.پژوهش حاضر به بررسی رابطه مشارکت محلی زنان با بهبود وضعیت اقتصادی آنان می پردازد. محله های آهنگ، همایون شهرو اقدسیه شهر ری به دلیل فعال بودن در این امر به عنوان نمونه توسط ستاد راهبردی مدیریت محله معرفی و انتخاب شدند.برای انجام پژوهش به بررسی مشارکت شهروندان در اداره امور محلات شهر تهران می پردازیم. برای پاسخ به این مسئله داده-ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری تحقیق که جمعا240 (124 مشارکت کننده و 116 نفر غیر مشارکتی) نفرند، استفاده شده است. اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به روش تحلیلمحتوا و داده ها میدانی به صورت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است.