سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اعظم زارع – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
مجتبی حاتمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

چکیده:

درباره عدم کارآیی برنامه ریزی متمرکز در بین اندیشمندان و کارشناسان اعتقاد شدیدی وجود دارد که طرح های مختلف شهری و مطالعات مختلف آن را تایید می کند. بنابراین برنامه ریزی مشارکت گرا و از پایین به بالا جانشین برنامه ریزی از بالا به پایین شده است. در برنامه ریزی شهری واژه مشارکت بخش عمده ای از مشارکت مردمی و محلی را شامل می شود. در ادبیات شهری دهه های اخیر، کاربرد مفهوم واحدهای شهری محله ای در قالب طرح های توسعه ای مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. توسعه اجتماع محله ای، از جمله رویکردها و روش های جدید برای بهبود نظام عملکرد شهری است که می تواند در قالب بنیاد نظری و نیز ابزار عملیاتی موثر در سالم سازی محلهها مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت شهروندان در تحقق محله شهری سالم است. در این راستا، اشاراتی به دو شهر تهران و لندن، شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش مبین آن است کهبرای تحقق در امر مشارکت مدرمی در یک جامعه، باید هویت محله ای را تقویت و پایدار ساخت. این مهم، بستر را برای تحقق محله سالم، فراهم می سازد. یافته های پژوهشی به موارد دیگری اشاره دارد که در مقاله مشروحا به آن ها پرداخته شده است.