سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ایوب معروفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ
بایزید شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

این نوشته در پی آن است که تأثیر و اهمیت مشارکت شهروندی در نوسازی بافتهای فرسوده شهری را مورد بررسی قرار دهد.در ابتدا مفهوم مشارکت به مثابه یک عمل و کنش ارادی و داوطلبانه اعضای جامعه در جهت دخالت آنها در برنامههای توسعه مورد توجه واقع شدهاست. سپس شهروند و شهروندی که از مفاهیم جدید در برنامهریزی محسوب میشوند از منظر اندیشمندان و صاحب نظرنتوضیح داده شدهاست. مفهوم شهروند و مشارکت شهروندی در یک جامعه مدنی و آزاد معنی و مفهوم پیدا میکند و شهروندان زمانیمیتوانند به عنوان یک شهروند فعال نقشآفرینی کنند که بسترهای سیاسی- اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد. به همین دلیلشهروندی به عنوان یک کنش اجتماعی مورد برسی واقع شدهاست. از جمله دلایل نوشتن این مقاله بررسی مشارکت شهروندان در اجرای طرحهای نوسازی بافت فرسوده میباشد که تملک اراضی به عنوان گلوگاه طرحهای نوسازی جز با مشارکت شهروندی تحقق نخواهد یافت به همین منظور مزایا و ضروریات مشارکت شهروندی بصورت مشخص و روشن توضیح دادهشده و در پایان الگوی مشارکت شهروندی در طرحهای نوسازی و معایب و مزایای انواع طرحها در این الگو به روشنی قابل ملاحضه است